Tillbaka
Svårare test
Prova dina kunskaper om reglementet!

Dessa frågor är inte vapenspecifika.

1. Efter ett "Halt!" upptäcks i X:s utrustning ett fel som kan betyda uppenbart fusk.
Konfiskera X:s vapen; X får GULT KORT.
Konfiskera X:s vapen; innan man beslutar om ytterligare straff konsulteras teknisk
      expertis.
Konfiskera X:s vapen; X får RÖTT KORT.

2. Inga varningar har delats ut. Fäktarna kommer i kroppskontakt (corps ā corps).
     Fäktare X gör omedelbart en remise.

Utdela en poäng till X.
Om domaren hostar till i aktionen och var förhindrad att säga "Halt!" innan remisen
      startade, utdela en poäng till fäktare X p.g.a. att aktionen startade före "Halt!";
Eftersom domaren ska säga "Halt!" för corps ā corps, startar stöten automatiskt efter
      "Halt!", så ingen poäng utdelas.

3. Du är domare i en poulematch. Vilket av följande påståenden är fel?
Du kan på eget initiativ, om du tycker att så krävs, be tävlingsledningen att få två sido-
      domare.
Du kan på den ene fäktarens begäran, och efter eget beslut, be tävlingsledningen att få
      två sidodomare.
Du måste, på den ene fäktarens begäran, be tävlingsledningen att få två sidodomare.

4. Fäktare X får RÖTT KORT för störande av ordningen på pisten. X upprepar detta och
     får SVART KORT. X protesterar mot det svarta kortet eftersom det röda kortet inte
     är noterat på protokollet eller angivetpå markeringsapparaturen.

X:s protest är berättigad. X får RÖTT KORT (noterat på protokoll/markeringsapparat) för
      störande av ordningen på pisten.
Utdela en poäng till X:s motståndare för X:s oberättigade protest. Uteslutningen av X
      kvarstår.
Ingen ytterligare poäng för X:s motståndare. Uteslutningen av X kvarstår.

5. Domaren har sagt "Halt!" men av någon anledning har matchklockan inte stoppats.
    Denna stoppas först efter att domaren blivit uppmärksammad på situationen.
    Domaren skall då

uppskatta den förlorade tiden, fortsätta matchen men starta klockan först då den
      uppskattaden tiden har förflutit.
behålla ställningen och starta om klockan.
uppskatta den förlorade tiden, återställa klockan till den tid som enligt domarens
      uppskattning förelåg vid "Halt!" och därefter fortsätta matchen.

6. Fäktare X gör en attack som missar, springer sedan förbi fäktare Y. Efter passeringen
     gör X ett omedelbart försök att sätta en stöt som missar och Y startar då en aktion
     som träffar giltigt.

Utdela poäng till Y; X får GULT KORT för okontrollerad fäktning.
Annullera Y:s stöt.
Utdela poäng till Y.

7. Fäktare X attackerar. För att undvika attacken duckar fäktare Y kontrollerat med ett
     knä i golvet. Apparaten registrerar träff för Y.

Annullera Y:s stöt och ge Y GULT KORT för okontrollerad fäktning.
Utdela poäng till Y.
Annullera Y:s stöt utan ytterligare åtgärd.

8. Fäktare X har fransk kavel. X och Y attackerar samtidigt med rakstöt utan
    preparation. Apparaten registrerar stöt för båda. Under attacken, men före träff, har
    X tappat sitt vapen under handens framåtgående rörelse.
    Vilket beslut av domaren blir rätt?

Domaren bedömer att X oavsiktligt förlorat kontrollen över sitt vapen och annullerar
      båda stötarna.
Domaren bedömer att X:s vapen, avsiktligt eller oavsiktligt, har fungerat som kastvapen
      och annullerar stöten för X medan poäng utdelas till Y.
Domaren bedömer att X oavsiktligt förlorat kontrollen över sitt vapen och delar ut poäng
      till båda.

9. DE-matchen är slut. Domaren meddelar resultatet, båda fäktarna saluterar och
     tackar för matchen. Fem minuter senare kommer fäktare X till sekretariatet och vill
     ha rättelse p. g. a. att domaren har meddelat fel resultat och skrivit in fel resultat på
     matchprotokollet. På förfrågan vidhåller dock domaren att resultatet har blivit
     korrekt noterat och är detsamma som meddelades vid matchslut.
     Vad händer här?

Fäktarna har lämnat pisten och har därmed godkänt det meddelade resultatet.
      Resultatet står fast.
Om båda fäktarna är överens om att resultatet är fel skall detta ändras.
Om båda fäktarna är överens om att resultatet är fel skall matchen fäktas om.

10. Vid kontroll av vapen före match ser domaren att fäktare X:s spets ligger på
      gränsen för att orka lyfta kontrollvikten. X begär att vapnet skall vilas mot
      apparatbordet för att uppnå stabilitet vid kontrollen.
      Är domaren skyldig att göra detta?

Ja, det är bara rättvist.
Ja, om domaren är osäker på om spetsen är ok.
Absolut inte! Spetsen ska ha tolerans nog att tåla normal kontroll.


        

© 2007 - 2012 ZootZoft